Kennis en Inspiratie - Scholen 7-04-2021 | Door Redactie

Kerndoelen bij het schrijversbezoek

Kerndoelen bij het schrijversbezoek

Met een bezoek van een schrijver of illustrator werkt u aan veel kerndoelen! Een ontmoeting met een schrijver of illustrator sluit naadloos aan bij kerndoel 9. Ook bij de voorbereiding en het natraject is dit kerndoel van toepassing. 

Een schrijversbezoek bestaat meestal uit een combinatie van voorlezen, vertellen en praten met de kinderen. De leerlingen leren te luisteren en te reageren met vragen. Een intensief uurtje mondelinge taalvaardigheid met hoge informatiedichtheid dus.

kerndoel 9: De leerlingen krijgen plezier in het lezen en schrijven van voor hen bestemde verhalen, gedichten en informatieve teksten.

kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

 

Bij workshops schrijven of illustreren

Geeft de schrijver of illustrator een workshop, dan krijgen de leerlingen tips om aan de hand van hun ervaringen een verhaal of tekening te maken. Leerlingen leren ook hoe je aan ideeën komt en hoe ze verhalen of gedichten kunnen uitwerken, afhankelijk van het genre. 

kerndoel 5: De leerlingen leren naar inhoud en vorm teksten te schrijven met verschillende functies, zoals: informeren, instrueren, overtuigen of plezier verschaffen.

kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

 

Kerndoelen bij de lestips 

De Schrijverscentrale heeft voor u diverse lestips ontwikkeld. Deze vindt u in de Toolkit Schrijversbezoeken PO, die we u mailen als u een bezoek aan basisscholieren boekt. Met elke lestip werkt u aan de voorbereiding van het schrijversbezoek en aan bepaalde kerndoelen (2,3, 4, 7, 54). 

 

Door boeken lezen stimuleer je ook…

 

Woordenschat

Lezen heeft een positieve impact op de woordenschat. Wie meer leest, ziet meer woorden. In kinderboeken staan bovendien meer laagfrequente woorden dan in veel andere media  (bron: Leesmonitor).

kerndoel 12: De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Kennis van leerlingen over zichzelf en de wereld

Een prentenboek over Rembrandt, een dichtbundel over dieren, een informatief boek over ridders of een verhaal over ruzie en vriendschap. Een boek gaat altijd ergens over. Als kinderen als ze een boek lezen en de schrijver ontmoeten, leren ze daardoor ongemerkt veel over “Oriëntatie op de wereld en jezelf”. 

Bovenstaande boeken sluiten bijvoorbeeld aan bij deze kerndoelen:

kerndoel 35: De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.

kerndoel 37: De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

kerndoel 40: De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.

kerndoel 52: De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer.

kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.