Kennis en Inspiratie - Auteurs 16-03-2020 | Door Redactie

Berichtgeving voor schrijvers

Berichtgeving voor schrijvers

Er tekent zich een werkelijkheid af die we tot nu toe alleen kenden via jullie verbeeldingskracht. We realiseren ons dat de aankomende periode niet gemakkelijk gaat worden voor jullie. In reactie op de vele vragen die we hebben ontvangen, hebben we een Q & A opgesteld.

Q & A 

Wat gebeurt er met de door De Schrijverscentrale bemiddelde auteursactiviteiten die gepland staan in de periode t/m 1 juni?
In navolging van de van overheidswege aangekondigde maatregelen om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, neemt De Schrijverscentrale de volgende maatregel:

Alle contracten van door ons bemiddelde auteursactiviteiten die gepland staan in de periode t/m 1 juni worden - zonder tegenbericht - tijdelijk stop gezet. Wij hebben de organisatoren op 16 maart hierover bericht. Bij deze stellen we de schrijvers hiervan op de hoogte.

Op het persoonlijke auteursaccount is een overzicht te vinden van de afspraken onder 'contracten’. Zo heeft u inzicht van het aantal afspraken dat is opgeschort.
 

Wat kunnen de schrijvers van De Schrijverscentrale verwachten ten aanzien van Corona-afzeggingen?
Wij zetten in op verplaatsing. Mocht de organisator daartoe genegen zijn, regelen we het met voorrang. We verzamelen alle geannuleerde afspraken zorgvuldig en zullen op een later moment de organisatoren benaderen om de lezingen alsnog door te laten gaan.

We hebben organisatoren in een algemene berichtgeving op 16 maart opgeroepen om bij een verplaatsing alvast een deel van het honorarium als voorschot te betalen. De Schrijverscentrale faciliteert deze gespreide betaling: als de organisator heeft betaald, zetten we de betaling door aan de schrijver. Bovendien brengen wij organisatoren in dat geval geen bemiddelingskosten in rekening.

Passionate Bulkboek en Stichting Lezen hebben inmiddels aangegeven dat ze de auteurs en artiesten gewoon doorbetalen. De Schrijverscentrale, die bemiddelt bij schrijversactiviteiten, is verheugd over deze geweldig genereuze gebaren. Wij roepen andere organisaties die de geplande schrijversactiviteiten al begroot hadden en niet kunnen verplaatsen op om solidair te zijn met de schrijvers en dit voorbeeld te volgen.

De middelen van De Schrijverscentrale zijn helaas niet toereikend om te kunnen voldoen aan verzoeken van schrijvers om alvast van ons een voorschot te ontvangen in het geval de organisator de verplaatsing heeft bevestigd. Aan het eind van dit artikel vind je een aantal tips om (een deel) van je honorarium uitbetaal te krijgen.
 

Maakt het (juridisch) nog uit wie de lezing afzegt, de auteur of de organisator?
Nee, Corona is overmacht en bij overmacht maakt het niet uit wie afzegt. Betaling van het honorarium is in dat geval niet verplicht. Soms hebben organisatoren een evenementenverzekering, met name festivals en theaters, maar in geval van pandemie wordt er niet uitgekeerd. De Schrijverscentrale zal zich inspannen de lezingen te verplaatsen, ongeacht of de lezing is afgezegd door de schrijver of de organisator.      
                       

Welke initiatieven zijn er voor en door de culturele sector in verband met het Coronavirus?
Het culturele leven in Nederland is voor het grootste deel tot stilstand gekomen. Zelfstandige kunstenaars en zzp’ers in de culturele en creatieve sector verliezen hierdoor hun inkomen. De organisaties missen (publieks-) inkomsten, terwijl een groot deel van de kosten doorloopt. Er zijn diverse initiatieven op gang gekomen om de ontstane problemen op te vangen. Enkele daarvan zijn:



VANUIT DE POLITIEK 
 

In de Tweede Kamer is een Motie Steunpakket voor Cultuursector aangenomen waarin het kabinet wordt opgedragen een steunpakket te realiseren voor de culturele sector om de gevolgen van deze crisis te kunnen dragen.

De minister van OCW, Ingrid van Engelshoven heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de te nemen maatregelen en heeft op 16 maart overleg gevoerd met de Creatieve Coalitie, die alle makers vertegenwoordigt. Het kabinet heeft op 17 maart besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen om de gevolgen van zzp’ers op te vangen. 

De Raad voor Cultuur heeft zijn zorgen geuit over de gevolgen van Corona voor de culturele sector. Lees het bericht.
 

VANUIT DE KUNST, CULTUUR EN CREATIEVE SECTOR

De Auteursbond roept leden wiens beroepspraktijk door de uitbraak van het Corona-virus wordt geraakt op om hun ervaringen te delen met de Auteursbond. Het doel is onder meer om de gevolgen  in kaart te brengen zodat we de politiek zo goed mogelijk kunnen informeren. Meer informatie over het meldpunt vind je hier.

De Kunstenbond heeft een meldpunt geopend voor zelfstandige kunstenaars en alle zzp'ers in de culturele en creatieve sector, om hun problemen en gederfde inkomsten te melden bij de Kunstenbond, via een speciaal geopende website. Lees hier het bericht van de Kunstenbond (waarin ook een leidraad is opgenomen voor zzp’ers) en klik hier voor het meldpunt op de speciaal geopende website.

De taskforce van het culturele en creatieve veld heeft op 30 maart een noodoproep aan het kabinet gestuurd om robuust te investeren in een overbruggings- en garantiefonds voor de  culturele en creatieve sector, dat zowel de liquiditeitsproblemen op korte termijn als de economische schade op middellange termijn kan opvangen, zowel voor freelancers als voor bedrijven en instellingen.

Tips om (een deel van) je honorarium uitbetaald te krijgen

Organisaties die auteurs voor volwassenenpubliek hebben uitgenodigd en die willen verplaatsen, wachten tot er een veilige periode aanbreekt. We  adviseren de schrijvers om zelf contact op te nemen met de organisator als je alvast een deel van het honorarium wilt ontvangen. Dat heeft meer effect dan wanneer wij dat doen. Wij faciliteren de gespreide betaling: de organisator betaalt een deel van het honorarium alvast aan ons uit (daarvoor maken we een apart contract) en hoeft in dat geval geen bemiddelingskosten te betalen. Wij betalen vervolgens de schrijvers. Zo houden we het overzichtelijk.

Niet alle organisatoren kunnen dit opbrengen op dit moment, maar bibliotheken hebben auteursbezoeken al begroot in hun jaarprogrammeringen (!). Voor schrijvers die bezoeken gepland hebben staan in het voortgezet onderwijs voor dit schooljaar: we hebben de behoefte aan online schrijversbezoek gepeild. Het merendeel van de scholen VO is nu gefocust op het reguliere onderwijsaanbod om zoveel mogelijk kinderen te laten overgaan aan het eind van het schooljaar; weinig ruimte dus vooralsnog  voor extra’s.  Dat kan veranderen en online bezoeken blijft een optie. Ik raad de schrijvers aan om zelf te polsen bij de contactpersonen waar de behoefte van de betreffende school ligt. De meeste VO-scholen betalen met de Cultuurkaart; daarop staat een bedrag per leerling dat voor het eind van het schooljaar opgemaakt moet worden. Daar ligt een mogelijkheid om alsnog (een deel) van je honorarium te mogen ontvangen.